Zdrowie – dostępne dla wszystkich?

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: niedziela, 22 września, 2019 r., godz. 17:00

Miejsce: Instytut Filozofii UW, Krakowskie Przedmieście 3, sala im. Stefana Czarnowskiego

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem człowieka. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Równości w tym zakresie strzegą przepisy unijne. W praktyce jednak kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki wciąż spotykają się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją w swoich kontaktach z instytucjami ochrony zdrowia. Czy można mówić o równym dostępie do opieki zdrowotnej, gdy lekarz zasłania się klauzulą sumienia i odmawia pacjentce recepty na środki antykoncepcyjne? Gdy niemówiący/a po polsku pacjent/ka nie może porozumieć się z personelem szpitala? Gdy osobę niebinarną klasyfikuje się jako mężczyznę lub kobietę? Gdy niepełnosprawna dziewczyna nie może wejść na fotel ginekologiczny?
O formach dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej opowie prof. dr hab. Magdalena Środa (IF UW). Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek tego zagadnienia.
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”; umowa nr 649307.

IV Wiosenna Szkoła Bioetyki 2019

„Ciało w medycynie i bioetyce”

Termin: 24-26 czerwca 2019 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała oraz jego części jest zagadnieniem o centralnym znaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Kwestia ta jest jednak ciągle niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych [Campbell 2009]. Tegoroczna Wiosenna Szkoła Bioetyki będzie poświęcona dyskusji nad antropologiczno-filozoficznymi, etycznymi i kulturowymi aspektami ludzkiego ucieleśnienia w kontekście wybranych dziedzin praktyki klinicznej oraz działalności badawczej w medycynie. Tu znajdziesz PROGRAM SZKOŁY.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły dostępne są tutaj.

Nowe publikacje prof. P. Łukowa i dr J. Różyńskiej

Zapraszamy do lektury tomu II (cz. I & II) Systemu prawa medycznegoRegulacja prawna czynności medycznych, pod red. M. Boratyńskiej, P. Konieczniaka oraz E. Zielińskiej (red. nauk. serii), Warszawa 2019.

Współautorami książki są m.in. członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa: P. Łuków [Autonomia pacjenta, zgoda i informacja, cz.I, s. 359-374] oraz Joanna Różyńska [Klauzula sumienia, cz. I, s. 635-675; Przerywanie ciąży, cz. II, s. 248-344; Medycyny wspomaganego rozrodu (z M. Boratyńską), cz. II, s. 344-419].

Nowa publikacja dr Emilii Kaczmarek

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr Emilii Kaczmarek pt. „Conflicts of interest, impartiality and trust”‚ opublikowanej w raporcie Shedding light on transparent cooperation in healthcare. The way forward for sunshine and transparency laws across Europe, Mental Health Europe, Brussels 2019, str. 52 – 55. Pełny tekst w otwartym dostępie.