Centrum Bioetyki i Bioprawa

Centrum Bioetyki i Bioprawa przy Instytucie Filozofii (obecnie Wydziale Filozofii) Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2015 roku. Zrzesza doświadczonych i młodych badaczy zajmujących się etycznymi, a także prawnymi i społeczno-kulturowymi aspektami rozwoju nauk medycznych i biologicznych.

Celem Centrum Bioetyki i Bioprawa jest:

  • prowadzenie nowoczesnych, interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu bioetyki i bioprawa;
  • promowanie wyników tych badań na arenie krajowej i międzynarodowej;
  • rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tematyką bioetyczną;
  • kształtowanie w Polsce dyskursu bioetycznego opartego na zasadzie szacunku dla pluralizmu wartości, stanowiącej podstawę każdego prawdziwie demokratycznego społeczeństwa;
  • rozwijanie polskiej bioetyki – jako dyscypliny akademickiej i praktyki społecznej – w sposób uwzględniający dorobek i najlepsze wzorce zagraniczne, a także tradycje polskiej humanistyki medycznej oraz lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczno-prawne.

Studia II stopnia na kierunku bioetyka 

Liderzy Centrum Bioetyki i Bioprawa są twórcami i wykładowcami pierwszych w Polsce studiów II stopnia na kierunku bioetyka.  Studia  przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Nabywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy konsultacyjnej, badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki oraz do działalności w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się m.in. problematyką ochrony zdrowia i ochroną praw pacjentów.

Bliżej o nas i o naszej działalności zobacz: