Konferencja „Regulacja in vitro”

„Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne”

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego
Termin:  17 maja 2017 roku
Miejsce:  Warszawa, Pałac Staszica (Sala Lustrzana)

Cel konferencji: Dyskusje publiczne i parlamentarne nad kształtem regulacji zapładniania pozaustrojowego trwały w Polsce ponad dekadę. Udział w nich brali przedstawiciele nauk medycznych, prawnicy, filozofowie, teologowie oraz bioetycy, w tym liczni członkowie Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Celem konferencji było promowanie interdyscyplinarnej, rzetelnej i odpowiedzialnej debaty nad etycznymi, społecznymi, prawnymi oraz medyczno-technicznymi aspektami rozwiązań ustawowych dotyczących procedur medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienia pozaustrojowego, przyjętych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087).

Program konferencji: Podczas konferencji przedstawiono 23 wykłady plenarne. Referaty przedstawione na sesjach studenckich (sesja IV i V) zostały wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem dr Joanny Różyńskiej (Komitet Bioetyki PAN) spośród nadesłanych abstraktów. Tu znajdziesz PROGRAM KONFERENCJI.

Uczestnicy: W konferencji uczestniczyło 89 osób, w tym: 11 członków Komitetu Bioetyki. Kolejne 16 osób zarejestrowało się na konferencję, ale nie wzięło udziału w jej obradach. Uczestnicy konferencji reprezentowali kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz podmiotów publicznych i prywatnych, w tym: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Zdrowia; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet w Białymstoku; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet SWPS w Warszawie; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Uniwersytet Wrocławski; Gdański Uniwersytet Medyczny; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Instytut Centrum Zdrowia Marki Polki w Łodzi; Instytut Nauk Prawnych PAN; Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka; Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”; Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA w Olsztynie; Kancelaria DFL LEGAL.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Publikacja artykułów pokonferencyjnych: Organizatorzy konferencji zapraszają referentów oraz uczestników konferencji do nadsyłania artykułów pokonferencyjnych. Artykuły należy nadsyłać do końca września 2017 roku na adres ze wskazaniem czy mają trafić do redakcji czasopisma „Etyka” (wydawca: Instytut Filozofii UW; red. nacz. prof. Paweł Łuków, IF UW,  Komitet Bioetyki PAN) czy kwartalnika „Prawo i medycyna” (red. nacz. dr hab. Maria Boratyńska, WPiA UW, Komitet Bioetyki PAN). Prace powinny być sformatowane zgodnie ze standardami przyjętymi przez wskazane czasopismo. Opublikowane zostaną tylko te artykułu, które pozytywnie przejdą proces recenzji.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail:
tel. +48 606 688 182