Etyka badań naukowych

Terapia eksperymentalna/innowacyjna

Ryzyka i korzyści badania

Zasada równowagi klinicznej

  • Różyńska, J. (2013). Spór o fundamenty etyki randomizowanych badań klinicznych, W: K. Basińska, & J. Halasz (Red.), Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’, ss. 171-183.
  • Różyńska, J., & Waligóra, M. (2011). Kilka uwag o zasadzie równowagi klinicznej. Medycyna po Dyplomie, 20(8), 89–90.

Zgoda na udział w badaniu

Wynagradzanie uczestników

’Vulnerability’ w badaniach

Ochrona danych osobowych uczestników

Inne