Wiosenna Szkoła Bioetyki 2016

„Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym” 

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW
Termin: 22-24 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie

Wiosenna Szkoła Bioetyki

Tematyka zajęć: Współczesna bioetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy i praktyki społecznej, zajmująca się etycznymi aspektami biomedycyny oraz systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Natura bioetyki znajduje najpełniejszy wyraz w ideale „obywatelstwa biomedycznego” (biomedical citizenship). „Pod tym terminem rozumie się demokratyzację medycyny. Polega ona nie tylko na udziale obywateli niezwiązanych z medycyną w decyzjach dotyczących ich leczenia i opieki. Jego ideą regulatywną jest współdecydowanie całego społeczeństwa – ogółu obywateli – o formach organizacji, przyjmowanych priorytetach świadczeń i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej” [K. Szewczyk 2009, s. 25].

Pierwsza Wiosenna Szkoła Bioetyki poświęcona była wyzwaniom, jakie rodzi realizacja ideału „obywatelstwa biomedycznego” w młodych demokracjach, takich jak demokracja polska. Uczestnicy Szkoły mieli szansę wziąć udział w wykładach i dyskusjach dotyczących następujących zagadnień:

 • natura i oblicza bioetyki w społeczeństwie demokratycznym,
 • demokratyzacja medycyna i praktyka bioetyczna w społeczeństwie demokratycznym,
 • bioetyka a teorie etyczne,
 • bioetyka a prawo stanowione w społeczeństwie demokratycznym,
 • bioetyka a religia w społeczeństwie demokratycznym,
 • teorie dyskursu publicznego, w tym dyskursu bioetycznego, w społeczeństwie demokratycznym,
 • metody rozwiązywania sporów bioetycznych (rola narodowych/centralnych komitetów bioetycznych; rola konsensusu w bioetyce; rola ekspertów z zakresu bioetyki w debatach publicznych)

Uczestniczyli także w warsztatach poświęconych analizie skomplikowanych przypadków medycznych, w których normy profesjonalne wchodzą w konflikt z normami moralnymi, kulturowymi lub prawnymi, oraz warsztatach poświęconych krytycznej analizy polskiej debaty medialnej na temat legalizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W sumie Szkoła obejmowała 20 godzin zajęć dydaktycznych – wykładów, dyskusji, warsztatów.

Słuchacze: Do udziału w Szkole zostało zaproszonych  30 studentów i młodych naukowców z całej Polski. Słuchacze reprezentowali 15 polskich uczelni wyższych i instytutów PAN (Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski) oraz jedną uczelnię zagraniczną (Aberdeen University UK), a ponadto różne dziedziny nauki i kierunki studiów (filozofię, bioetykę, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo, prawo, zarządzanie, medycynę, pielęgniarstwo, fizjoterapię).

Wykładowcy: Zajęcia dydaktyczne oferowane w ramach Wiosennej Szkoły Bioetyki prowadzili:

 • Dr hab. Maria Boratyńska (Komitet Bioetyki PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Weronika Chańska (Komitet Bioetyki PAN, CM Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Komitetu Bioetyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr hab. Andrzej M. Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Paweł Łuków (Komitet Bioetyki PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Joanna Różyńska (Komitet Bioetyki PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. em. UW dr hab. Zbigniew Szawarski (Przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN)
 • prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk (Komitet Bioetyki PAN, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Komitet Bioetyki PAN, Uniwersytet Warszawski)

Do pobrania:

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wykładowcom i słuchaczom za udział w pierwszej Wiosennej Szkole Bioetyki. 

Kontakt z organizatorami:

Główny organizator: dr Joanna Różyńska
tel. kom. 606 688 182; e-mail:
[1] Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii,
Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
[2] Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN