Konferencja „Etyka badań naukowych”

„Etyka badań naukowych”, 14-15 grudnia 2018

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 14-15 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Tematyka i cel konferencji

Etyka badań naukowych to dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary refleksji: (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. Choć kwestie te dyskutowane są w Polsce od lat, wciąż nie są one traktowane z należną im powagę przez przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego. Celem niniejszej konferencji jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez pogłębienie interdyscysplinarnej dyskusji nad etycznymi, a także prawnymi, instytucjonalnymi oraz społecznymi aspektami rozwoju wiedzy naukowej.

Organizatorzy konferencji zapraszają do zgłaszania abstraktów referatów naukowych poświęconych w szczególności następującym zagadnieniom:

ROLA I ETHOS NAUKI

 • Etos nauki i naukowców.
 • Odpowiedzialność naukowców wobec społeczeństwa.
 • Miejsce i rola nauki we współczesnym świecie.
 • Etyczne aspekty polityki naukowej.
 • Etyczne aspekty komercjalizacji badań naukowych.

DOBRA PRAKTYKA/DOBRE OBYCZAJE W NAUCE

 • Etyczne aspekty zarządzania danymi naukowymi.
 • Etyka publikacji naukowych.
 • Etyka recenzji naukowej.
 • Etyczne aspekty pracy w zespołach badawczych.
 • Nadużycia w nauce (fabrykacja, falsyfikacja, plagiat, nieuczciwa atrybucja autorstwa, etc.).
 • Metody przeciwdziałania patologii w nauce.
 • Konflikt interesów w badaniach naukowych.

ETYKA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka, w szczególności w obszarze nauk biomedycznych i społecznych.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych z wykorzystanemu ludzkiego materiału biologicznego i danych osobowych.
 • Etyczny wymiar organizacji i funkcjonowania biobanków dla celów naukowych.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych na ludzkich zarodkach.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia eksperymentów naukowych na zwierzętach.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Abstrakty referatów   

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania abstraktów referatów naukowych dotyczących tematyki konferencji za pośrednictwem poniższego formularza.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 20 listopada 2018 r. Autorzy zostaną poinformowani o tym, czy złożone przez nich abstrakty zostały zakwalifikowane do prezentacji na konferencji, w terminie do dnia 25 listopada 2018 r.

[Przygotowując abstrakt, prosimy pamiętać, że prezentacja ustna nie może przekraczać 20 minut. Organizatorzy zapewniają prelegentom dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego].


Rejestracja uczestników 

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji bez przedstawiania referatu (udział bierny), jak i autorzy zakwalifikowanych abstraktów, proszone są o zarejestrowanie uczestnictwa za pośrednictwem poniższego formularza.

Termin rejestracji upływa 1 grudnia 2018 r. 

Rejestrację uczestnictwa uznaje się za równoznaczne z deklaracją gotowości wniesienia opłaty konferencyjnej w terminie do 5 grudnia 2018 r.


Opłata konferencyjna

 

 

 

 

 • Opłata podstawowa obejmuje udział we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat udziału oraz poczęstunek podczas obrad konferencyjnych.
 • Opłata pełna obejmuje ponadto udział w uroczystej kolacji konferencyjnej w piątek 14 grudnia.

Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem na konto do dnia 5 grudnia 2018 r.:
Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nr konta 76 1130 1017 0020 1462 9420 0001
W tytule przelewu należy wpisać:
„Konferencja bioetyczna 2018 – opłata za … (imię i nazwisko uczestnika)”

Uczestnicy konferencji samodzielnie pokrywają koszty przejazdu i noclegu.


Ochrona danych osobowych 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych w związku z przesłaniem abstraktu referatu lub rejestracją uczestnictwa w konferencji „Etyka badań naukowych” organizowanej w Warszawie w dniach 14-15 grudnia 2018 r. przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.


Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:  lp.ud1542185808e.wu@1542185808akyte1542185808oib1542185808

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail:  lp.ud1542185808e.wu@1542185808aksny1542185808zor.j1542185808
tel. +48 606 688 182