Konferencja „Etyka badań naukowych”

„Etyka badań naukowych”, 14 grudnia 2018

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 14 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Tematyka i cel konferencji

Etyka badań naukowych to dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary refleksji: (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. Choć kwestie te dyskutowane są w Polsce od lat, wciąż nie zawsze są one traktowane z należną im powagę przez studentów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Celem niniejszej konferencji jest pogłębienie interdyscysplinarnej dyskusji nad etycznymi, a także prawnymi, instytucjonalnymi oraz społecznymi aspektami rozwoju wiedzy naukowej. Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

ROLA I ETHOS NAUKI

 • Etos nauki i naukowców.
 • Odpowiedzialność naukowców wobec społeczeństwa.
 • Miejsce i rola nauki we współczesnym świecie.
 • Etyczne aspekty polityki naukowej.
 • Etyczne aspekty komercjalizacji badań naukowych.

DOBRA PRAKTYKA/DOBRE OBYCZAJE W NAUCE

 • Etyczne aspekty zarządzania danymi naukowymi.
 • Etyka publikacji naukowych.
 • Etyka recenzji naukowej.
 • Etyczne aspekty pracy w zespołach badawczych.
 • Nadużycia w nauce (fabrykacja, falsyfikacja, plagiat, nieuczciwa atrybucja autorstwa, etc.).
 • Metody przeciwdziałania patologii w nauce.
 • Konflikt interesów w badaniach naukowych.

ETYKA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka, w szczególności w obszarze nauk biomedycznych i społecznych.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych z wykorzystanemu ludzkiego materiału biologicznego i danych osobowych.
 • Etyczny wymiar organizacji i funkcjonowania biobanków dla celów naukowych.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych na ludzkich zarodkach.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia eksperymentów naukowych na zwierzętach.
 • Etyczne, prawne i społeczne aspekty prowadzenia badań naukowych mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Rejestracja uczestników

Termin rejestracja uczestnictwa w konferencji upłynął. Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom i zapraszamy na kolejne konferencje bioetyczne.

UWAGA: Udział w konferencji jest bezpłatny! Osoby zarejestrowane otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne, certyfikat udziału oraz poczęstunek w trakcie obrad konferencyjnych.Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników w Warszawie.


Ochrona danych osobowych 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych w związku z przesłaniem abstraktu referatu lub rejestracją uczestnictwa w konferencji „Etyka badań naukowych” organizowanej w Warszawie w dniach 14 grudnia 2018 r. przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.


Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail: 
tel. +48 606 688 182