III Wiosenna Szkoła Bioetyki 2018

„Bioetyka a prawa człowieka”

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Cel i tematyka Szkoły: W 2017 roku minęło 20 lat od przyjęcia przez Radę Europy Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny – Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (zwanej „Europejską Konwencją Bioetyczną” albo „Konwencją z Oviedo”). Konwencja ta jest najważniejszych aktem prawa międzynarodowego dotyczącym praw człowieka i biomedycyny. Jej postanowienia uzupełniają cztery protokoły dodatkowe: protokół w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich z 1998 r., protokół w sprawie transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego z 2002 r., protokół dotyczący badań biomedycznych z 2005 r. oraz protokół w sprawie testów genetycznych wykonywanych w celach medycznych z 2008 r.

Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Szczegółowe informacje na temat Szkoły zawarte są w tej broszurze.

UCZESTNICTWO W SZKOLE

  • Liczba uczestników Wiosennej Szkoły Bioetyki jest ograniczona. Do udziału w zajęciach zaprosimy 30 studentów i młodych naukowców z całej Polski. 
  • Udział w Szkole  jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia i udziału w zajęciach. 

Warunki uczestnictwa:  Do udziału w Wiosennej Szkole Bioetyki zapraszamy:

  • studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, oraz
  • młodych naukowców, czyli osoby prowadzające działalność badawczo-rozwojową, które w roku 2018 kończą nie więcej niż 35 lat (bądź nie więcej niż 37 lat, jeżeli przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej)

Kierunek studiów nie ma znaczenia. Liczy się zainteresowanie tematyką Szkoły oraz gotowość do aktywnego udziału w zajęciach.

Zasady aplikacji: Jeśli chcesz wziąć udział w Wiosennej Szkole Bioetyki, prześlij:

  1. (załączony tu) formularz aplikacyjny,
  2. CV (pamiętaj, aby dokładanie opisać kolejne etapy swojej edukacji, zainteresowania naukowe i wszystko, co jest ważne z punktu widzenia Twojej kariery edukacyjno-naukowej (np. odbyte staże, otrzymane nagrody i stypendia, doświadczenie konferencyjne, publikacje), oraz
  3. list motywacyjny (napisz dlaczego chcesz wziąć udział w Szkole).

Wszystkie te dokumenty należy przesłać do dnia 4 czerwca 2018 roku na adres mailowy organizatorów: lp.ud1527448818e.wu@1527448818akyte1527448818oib1527448818

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres:   lp.ud1527448818e.wu@1527448818akyte1527448818oib1527448818

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail:  lp.ud1527448818e.wu@1527448818aksny1527448818zor.j1527448818
tel. +48 606 688 182